Member Login

Username
Password

ลืมรหัสผ่าน? | สมัครสมาชิก
Sign in with FacebookOnline: 9 user(s)

สถิติผู้เข้าชม ร้านค้า

วันนี้
3
เมื่อวาน
260
เดือนนี้
963
เดือนที่แล้ว
6,397
ปีนี้
31,347
ปีที่แล้ว
14,181


  หน้าแรก    เกี่ยวกับเรา    วิธีสั่งซื้อ-การจัดส่ง    วิธีชำระเงิน-แจ้งโอนเงิน    แจ้งโอนเงิน    ตรวจสอบการจัดส่งสินค้า    ติดต่อเรา    สมาชิก
สินค้าในเว็บเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% แล้ว - ต้องการราคาพิเศษ/ขอข้อมูลสินค้าติดต่อได้ที่ [email protected] : @PsComShop

  

สินค้าที่ชอบ (0)
  

สินค้าที่ชมแล้ว (0)
  

เปรียบเทียบ (0)
  

ตะกร้าสินค้า (0)
  

ShopCart
  

ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้าออนไลน์

บทความทั้งหมด


บทความ เรื่อง : ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้าออนไลน์


ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้าออนไลน์

ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้าออนไลน์ที่ระบุไว้ต่อไปนี้  เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท สามมิตร กรีนพาวเวอร์ จำกัด กับลูกค้า โดยทั้งสองฝ่ายตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการซื้อสินค้าออนไลน์(ข้อตกลง) ฉบับนี้ด้วย
1. คำนิยาม
“บริษัท”              หมายถึง  บริษัท พี.เอส.เอส. คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
“ลูกค้า”              หมายถึง บุคคล, นิติบุคคล, บริษัท, ห้างหุ้นส่วน หรือ หน่วยงานใดที่ทำคำสั่งซื้อหรือรับบริการกับบริษัท
“สินค้า”              หมายถึง ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการอื่นๆ ที่บริษัทจำหน่ายบนเว็บไซด์นี้
“เว็บไซด์”           หมายถึง เว็บไซด์    “www.ps-computershop.com”
“ราคาสินค้า”       หมายถึง ราคาสินค้าก่อนหักส่วนลด หรือราคาสินค้าที่อยู่ในโปรโมชั่นการลดราคาโดยไม่รวมค่าขนส่ง
“ส่วนลด”            หมายถึง ส่วนลดจากราคาสินค้า หรือจากคะแนนสะสม หรือจากคูปองส่วนลด หรือจากรายการส่งเสริมทางการตลาดของบริษัท

2. ข้อตกลงทั่วไป
2.1. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฉบับนี้  ตลอดจนเงื่อนไขการรับประกันสินค้า และรายละเอียดต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยไม่จำต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
2.2. การใช้งานเว็บไซด์นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างต่อเนื่อง หรือเพียงบางขณะ  ถือว่าลูกค้ารับทราบและตกลงตามข้อตกลงฉบับนี้ทุกประการ หากลูกค้าไม่เห็นด้วยตามข้อตกลงฉบับนี้รวมตลอดถึงข้อตกลงที่แก้ไขใหม่ ลูกค้าสามารถยุติการใช้งานเว็บไซด์นี้ได้ตลอดเวลา
2.3. ข้อตกลงฉบับนี้ ถือเป็นสัญญาซื้อขายสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ ระหว่างบริษัทกับลูกค้า โดยถือตามรายละเอียดที่ปรากฏตามข้อตกลงนี้ หากข้อตกลงระหว่างบริษัทกับลูกค้าข้อใดขัดแย้ง หรือแตกต่างจากข้อตกลงนี้บริษัทกับลูกค้าตกลงยึดถือตามข้อตกลงนี้เป็นหลัก
2.4. ในการเข้าใช้บริการเว็บไซด์นี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการขายสินค้า กับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และ/หรือลูกค้าที่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือเป็นผู้หย่อนความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฎหมาย
2.5. เมื่อลูกค้าเข้าใช้บริการเว็บไซด์นี้ บริษัทถือว่าลูกค้ายอมรับข้อตกลงและข้อตกลงนี้ทุกประการ  และลูกค้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการจัดการข้อมูลของลูกค้าได้  ไม่ว่าลูกค้าจะได้ทำการลงทะเบียนในขณะเข้าใช้เว็บไซด์ก่อนหรือไม่ก็ตาม
2.6. การทำคำสั่งซื้อ และ/หรือการปฏิเสธ และ/หรือการยกเลิกสินค้า ถือเป็นการกระทำโดยลูกค้า ลูกค้าย่อมผูกพันตามคำสั่งดังกล่าวทุกประการ
2.7. บริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า  ข้อมูลสินค้า  ภาพถ่ายของสินค้า ที่ปรากฏในแคตตาล็อค หรือคำบรรยายในเว็บไซด์  หากมีข้อผิดพลาดอันอาจเกิดจากการจัดพิมพ์  สี  หรือจากการบรรจุภัณฑ์  บริษัทถือเป็นเพียงการนำเสนอเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ลูกค้าเท่านั้น  บริษัทไม่ถือว่าข้อผิดพลาดดังกล่าว  เป็นข้อตกลงในการซื้อขาย

3. ทรัพย์สินทางปัญญา
3.1. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า บรรดาข้อมูล ข่าวสาร ภาพ ภาพถ่าย ซอฟแวร์ แบบอักษร รูปแบบของเว็บไซด์ และสื่ออื่นๆ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  ลิขสิทธิ์  หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ลูกค้าตกลงจะไม่ทำการคัดลอก ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอันเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือผิดต่อกฎหมาย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท หากลูกค้าละเมิดข้อตกลงนี้ บริษัทมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือให้ลูกค้ากระทำการอย่างใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยลูกค้ายินยอมจะไม่ใช้สิทธิ์โต้แย้งใดๆทั้งสิ้น

4. ราคาสินค้า  และการชำระเงิน
4.1. สินค้า รายละเอียดของสินค้า  ราคา  และขนาดของผลิตภัณฑ์  ที่ปรากฏบนเว็บไซด์นี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
4.2. สินค้าที่แสดงอยู่ในเว็บไซด์  หากสินค้าหมดเป็นครั้งคราว หรือไม่มีสินค้า  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคำสั่งซื้อของลูกค้าไว้จนกว่าสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อมีอยู่ในสต็อกของบริษัท  หรือบริษัทและลูกค้าจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น
4.3. รูปภาพและข้อมูลของสินค้าทั้งหมดที่แสดงทางเว็บไซด์นี้ เป็นการจัดแสดงไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่  และใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงให้ลูกค้าทราบถึงลักษณะสินค้าเท่านั้น  ขนาด  คุณภาพ  ความสูง  และสี  ของสินค้าที่แท้จริงอาจจะแตกต่างจากที่ปรากฏบนเว็บไซด์
4.4. เมื่อลูกค้าทำคำสั่งซื้อสินค้าจนครบขั้นตอนตามที่ระบุในเว็บไซด์แล้วถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวเป็นเพียงคำเสนอซื้อของลูกค้าเท่านั้น  บริษัทยังไม่มีหน้าที่จัดหาสินค้าให้กับลูกค้าจนกว่าบริษัทจะได้ทำการตอบตกลง หรือตอบรับคำสั่งซื้อของลูกค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
4.5. บริษัทอาจยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้า  หากปรากฏว่าสินค้าไม่มี  หรือเลิกทำการผลิต  หรือเหตุอื่นใดก็ตาม  ที่ทำให้บริษัทไม่สามารรถตอบรับคำสั่งซื้อกับลูกค้าได้  โดยบริษัทจะแจ้งถึงปัญหาดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ เพื่อทำการคืนเงิน หรือจัดหาสินค้าอื่นเป็นการทดแทนให้กับลูกค้าต่อไปตามระบบ

5. การชำระเงิน
5.1. ราคาสินค้าที่ได้ตกลงทำการซื้อขายและ/หรือรับบริการ  จะถือเป็นราคาแน่นอนก็ต่อเมื่อลูกค้าทำคำสั่งซื้อจนครบขั้นตอนแล้วเสร็จเป็นสำคัญ ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
· บัตรเครดิต บัตรเดบิต
· ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
· อื่นๆ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
5.2. กรณีที่ลูกค้าชำระเงินหักผ่านบัตรเครดิต หรือเดบิต ลูกค้าต้องชำระให้ครบถ้วนตรงตามข้อมูล รหัสสินค้า และจำนวนเงินครบถ้วนตามที่ปรากฏในเว็บไซด์  หากลูกค้าไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ครบถ้วน  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้า

6. การส่งสินค้า
6.1. สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังลูกค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้ระบุไว้ทางเว็บไซด์เป็นสำคัญ โดยบริษัทอาจแจ้งถึงการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทราบผ่านช่องทางอีเมลหรือ SMS และช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทกำหนด

7. ข้อกำหนดความรับผิดชอบ
7.1. บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆภายหลังจากที่สินค้าหรือบริการได้มีการส่งมอบให้แก่ลูกค้าแล้ว
7.2. รูปภาพและข้อมูลของสินค้าทั้งหมดที่แสดงทางเว็บไซด์นี้  เป็นการจัดแสดงไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่  ไม่เป็นการรับประกันสินค้าหรือบริการในรูปแบบใดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย

8. การคืนสินค้า  การคืนเงิน
8.1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืนสินค้าหรือบริการใดๆรวมทั้งการคืนเงินแก่ลูกค้าภายหลังจากที่สินค้าหรือบริการได้มีการส่งมอบให้แก่ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายหรือความสูญหายได้เกิดขึ้นก่อนการส่งมอบเท่านั้น

โดย คุณ : Adminวันที่เขียนบทความ : 2021-07-06 16:01:54 (6 ก.ค. 64 16:01) อ่านแล้ว : 28

=== ยังไม่มีคำถาม/ความคิดเห็น ===

กล่องตอบคำถามถูกปิดซ่อนไว้ เนื่องจากเจ้าของร้านกำหนด ให้ตอบคำถามได้เฉพาะเจ้าของร้านค้าเท่านั้น
 

หน้าแรก    เกี่ยวกับเรา    วิธีสั่งซื้อ-การจัดส่ง    วิธีชำระเงิน-แจ้งโอนเงิน    แจ้งโอนเงิน    ตรวจสอบการจัดส่งสินค้า    ติดต่อเรา    สมาชิก

Copyright © 2021 ps-computershop.com